Privacywet

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

 

Verplichte maatregelen

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:

  • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
  • het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier. Dit kan gedaan worden door de leverancier, maar u kunt het ook zelf doen (als u de kennis in huis hebt) of een externe partij inschakelen.
  • het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
  • het aantonen dat een patiënt, of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

 

De volgende gegevens leg ik vast:

Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
Geboortedatum van de cliënt(en)
Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
Gezondheid en verzekeringsgegevens en behandelgegevens

Naast bovenstaande gegevens leg ik ook vast:

  • Rijbewijs of paspoortnummer, om de controleren of de cliënt wel de cliënt is die zij / hij zegt te zijn.

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Via de volgende LINK kan je meer lezen over de procedure die ik volg bij verdenking op huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze link gaat naar de site van Visie-tatie, de organisatie die de praktijk elke vijf jaar een bezoek brengt om te kijken of ik nog voldoe aan de gestelde kwaliteitseisen.

Informeren van cliënten 

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Dat betekent dat bij het intakegesprek de cliënt gevraagd wordt het anamnese formulier te ondertekenen. En de cliënt geeft daarmee akkoord voor het vastleggen van deze gegevens.
Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.